Användarvillkor och Integritetspolicy - Safety By Cilia

 

1. Säkerhetstjänsten Safety By Cilia

 

Safety By Cilia (“Safety By Cilia”) tillhandahåller en app för iOS och Android (“appen”), som ägs och drivs av Safety By Cilia AB med organisationsnummer 559400-8236, och är en tjänst vars användare (”Användar/en/na”) kan nyttja olika säkerhetsfunktioner för att få hjälp från andra Användare i händelse av otrygghet. Safety By Cilia tillhandahåller även överfallslarm i form av diskreta smycken och accessoarer, vilka kopplas till appen.

 

2. Grundkrav 

Användarna behöver inneha ett svenskt personnummer för att kunna legitimera sig med BankID när de registrerar ett konto i appen för att kunna använda appens funktionalitet.

 

3. Betalningsvillkor

Användarna kan välja att köpa en månatlig prenumeration (“Prenumeration”) i appen. En förutsättning för att du som Användare skall kunna använda all funktionalitet i appen är att du anger dina kortuppgifter. Betalning ska ske via kortbetalning direkt i appen. Samtliga betalningar och transaktioner hanteras via betalningstjänsten Stripe och pengarna tillfaller Safety By Cilia AB. Dessa kortuppgifter sparas på ditt konto i appen för att kunna fortsätta din Prenumeration fram tills du säger upp din Prenumeration. Din Prenumeration löper tillsvidare genom automatisk inbetalning om 75 kr per månad vilket dras från ditt betalkort. Du som Användare kan när som helst begära att avsluta din Prenumeration genom att kontakta info@safetybycilia.com. I händelse av att du avslutar din Prenumeration kan du nyttja din Prenumeration fram till det datumet som du betalat för under pågående månad.

3.1 Villkor för återbetalning av Prenumeration

Som Användare kan du reklamera ditt köp av en Prenumeration i vissa specifika fall. Vi godkänner en reklamation enbart om de bevisligen uppfyller en eller flera av följande punkter:

3.1.1 Du har inte fått tillgång till appens funktionalitet i och med köp

3.1.2 Ditt konto har raderats av administratören när det funnits en aktiv Prenumeration

4. Uppsägning av Användarens konto

En Användare har möjlighet att begära att avsluta sitt konto i appen genom att kontakta info@safetybycilia.com. I händelse av att en Användare på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med dessa Användarvillkor, såsom att missbruka någon annan Användares kontaktuppgifter har Safety By Cilia rätt att omedelbart stänga av Användarens åtkomst till appen.

I de fall Användare företar handlingar ägnade att skada eller försämra Safety By Cilias tjänst, vidareförmedla andra Användares personuppgifter, förstöra Safety By Cilias anseende eller på annat sätt agera illojalt mot Safety By Cilia, har Safety By Cilia rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Användaren ett skadestånd motsvarande det belopp som skadan uppgår till.

Safety By Cilia äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Allmänna villkor.

I händelse av att en Användare rapporterats av en annan Användare för olämpligt beteende i chatt-kommunikation i appen kan en varning komma att skickas till berörd Användare. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av från appen med omedelbar verkan.

5. Hantering av personuppgifter

Användarna är skyldiga att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Safety By Cilia behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar appen. Safety By Cilia skall betraktas som högst personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

I syfte att kunna fullgöra Safety By Cilias avtalsenliga förpliktelser mot en Användare, behandlas de personuppgifter som företrädare för Användaren lämnat till Safety By Cilia vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress. För dessa uppgifter är Safety By Cilia att betrakta som personuppgiftsansvarig.

Information om personuppgiftsansvarig:

Företag: Safety By Cilia AB

Organisationsnummer: 559400-8236

Adress: 

Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm 

E-post: info@safetybycilia.com

 

5.1 Hur samlar vi in personuppgifter?

 

Safety By Cilia samlar in information som du skickar till oss i samband med registrering av ditt konto i appen.

 

5.2 Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

 

Safety By Cilia samlar in ett antal personuppgifter som är nödvändiga för att du som användare ska kunna använda funktioner i appen. Personuppgifter räknas som alla typer av uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet.

 

5.3 Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

 

Safety By Cilia samlar in personuppgifter enligt följande syften:

 

  • För att du ska kunna skapa ett konto i appen behöver vi tillgång till ditt namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer.
  • För att vi skall kunna göra utskick av nyhetsbrev, erbjudanden samt marknadsföring som rör Safety By Cilia samlar vi in namn, e-postadress och i vissa fall telefonnummer. Du kan när som helst välja att avprenumerera på Safety By Cilias nyhetsbrev.
  • För att kunna hjälpa Polismyndigheten eller annan statlig myndighet i samband med deras arbete relaterat till rättsliga händelser i vilket du som Användare av appen varit inblandad. I dessa fall ber vi först om din tillåtelse innan vi delar dina personliga uppgifter. 
  • För att appens kartfunktionalitet ska fungera samlar vi in uppgifter gällande din geografiska position via platsåtkomst. När du skapat ett konto i appen frågar vi efter ditt tillstånd att samla in geografisk platsinformation. 

 

5.4 Dina rättigheter till rättelse och radering av personuppgifter

 

Som Användare i appen har du rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Som Användare i appen har du även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

 

5.5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar din data och personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att vi skall kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

 

5.6 Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Alla dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Vi vidtar samtliga rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

6. Force Majeure

 

Användarna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor, om underlåtenheten har sin grund i en så kallad befriande omständighet av väsentlig betydelse. Såsom befriande omständighet ska enligt dessa Användarvillkor anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om en Användare önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska denne Användare utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra Användaren härom för att få åberopa omständigheten.

 

7. Tvist mellan Användare

Tvist mellan Användare med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

 

8. Ansvarsbegränsning och garanti 

Safety By Cilia garanterar hårdvaran enligt svensk lag och då framförallt Konsumentköplagen.

Produktens funktionalitet kan ej garanteras. 

Safety By Cilia ansvarar enbart för direkt skada och till belopp, begränsat till 3 månaders prenumerationsavgift. Användaren skall för att göra gällande skada senast göra detta 3 månader efter den inträffade skadan, annars upphör användarens rätt till talan.

 

Denna webbsida är skapad av Dreamify